Marie-Louise Bjørn

print
Marie-Louise Bjørn
Chefkonsulent
Erhvervs-ph.d. studerende, Cand.scient.pol., Master i organisationspsykologi

 

Hvad er jeg optaget af i Green Andersen

Jeg er optaget af at gennemføre ErhvervsPhD-projektet ”Good Will Hunting – styringsstrategiske modsætninger og ledelsesmæssige udfordringer i arbejdet med børnesager”.

Projektet, som løber i perioden 2016-2018, er en integreret del af Green Andersens strategiske ambition om at udvikle en stærkere psykodynamisk og forskningsforankret konsulentvirksomhed samt at skabe et interface mellem praksisfeltet og forskning med deltagelse og inddragelse af vores kunder og andre relevante interessenter.

Vi stiller i projektet skarpt på den offentlige leders virkelighed, hvor strategisk sammenhæng, overblik og helhedsorientering ofte udfordres af den overordnede styrings mange forskellige rationaler, målsætninger, værdi- og velfærdssyn. Kompleksiteten kommer her til syne gennem rivaliserende mål og krav fra omgivelserne og kamp mellem rivaliserende fordringer. En kompleksitet, som skaber situationer af krydspres.

Med ErhvervsPhD-projektet ønsker vi i GA at undersøge og bidrage med ny viden om de ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, der opstår i sådanne situationer af styringsmæssige krydspres, og hvordan de involverede aktører meningsfuldt kan omsætte de mangeartede krav til forventet og målorienteret handling.

Vi ønsker med projektet at bidrage med en forståelse af, hvilken betydning vores følelsesmæssige reaktioner og motivationer har for vores evne til at håndtere hverdagens mange ledelsesmæssige paradokser og dilemmaer. Følelser anerkendes således i projektet som betydningsfulde motivationer for handling, strategiske valg og beslutningsprocesser.

Dette perspektiv udfordrer den offentlige styringstradition og ledelsespraksis, som er dybt forankret i den økonomisk rationelle forståelse og anerkendelse af den rationelle aktør, realitet og fænomeners betydning for samfundsmæssig effektivitet. Vi ønsker med projektet at komplementere denne forståelse med en samtidig anerkendelse af den følelsesmæssige realitet og fænomeners betydning for samfundsmæssig effektivitet.

Teoretisk/organisationspsykologiske er jeg optaget af       

Jeg er optaget af nyere forskning inden for Institutional Work teorierne (Vonorov & Vince, 2012) og det psykosociale approach (Fotaki et al., 2012), hvor der i begge forskningsområder kombineres begreber fra sociologien, magtdiskurser og psykoanalysen. Det anerkendes her, at følelser er intrinsisk bundet til vores handlinger, og at begge (følelser og handlinger) både påvirkes af og påvirker den sociale orden og sammenhæng, som vi indgår i.

Der skabes med denne kombination en referenceramme, hvorfra det er muligt at analysere forbindelsen mellem følelser og handlinger i institutionelt og organisatorisk arbejde, og hvor det psykoanalytiske perspektiv giver indsigt i den både bevidste og ubevidste motivationskompleksitet, som er en del af vores adfærd.

Erfaring   

Jeg har i de sidste mange år beskæftiget mig med strategisk organisations- og lederudvikling, procesoptimering og ressourceudnyttelse i relation til organisationers interne og eksterne leveringskraft – med fokus på motivation, engagement og kompetenceudvikling på både ledelses- og medarbejderniveau.

Jeg har efterhånden god erfaring med at arbejde meningsfuldt med strategiske udviklings- og implementeringsprocesser og i det at mestre et organisatorisk overblik og forståelse af både formål og rækkevidde af den valgte strategi samt en forståelse af den ledelsesmæssige opgave i relation til strategien.

Jeg har mangeårig erfaring med vækstorganisationer og transformationsprocesser og har i den forbindelse arbejdet meget med rekruttering på både direktion- (mellem)leder og medarbejderniveau. Jeg har gjort mig disse erfaringer i såvel den offentlige som den private sektor.